Archive for the ‘Graphic and multimedia’ Category

การเปิด / file Browser การสร้างพื้นที่ทำงาน

การเปิดไฟลล์ใหม่ขึ้นมาทำงาน
1. Click ที่เมนู File
2. เลือกคำสั่ง New หรือกด Ctrl + N
3. จะปรากฏหน้าต่าง New

create_1 

 

 

 

Name ตั้งชื่อให้กับงาน
Preset ช่องสำหรับเลือกพื้นที่ ที่โปรแกรมกำหนดมาให้
Width ความกว้าง ซึ่งมีหน่วยต่าง ๆ เช่น Pixel , เซนติเมตร , นิ้ว
Height ความสูง ซึ่งมีหน่วยต่าง ๆ เช่น Pixel , เซนติเมตร , นิ้ว
Resolution ค่าความละเอียด ( ซึ่งความละเอียดบนหน้าจอ = 72 )
mode เลือกชนิดของระบบสี

Tip & Trick : กด Ctrl + N จากแป้นคีย์บอร์ด เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานใหม่ได้

การย่อขยายขนาดของภาพโดยคำสั่ง Image size
1. เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการขึ้นมา ( File > Open , Ctrl + O ) คลิกเลือกที่เมนู Image > เลือก Image size

imagesize_1

 

 

Pixel Dimension ช่องแสดงความกว้างและความสูงปัจจุบัน
– Width ความกว้าง
– Height ความสูง
Scale Styles
Constrain Proportions การรักษาความสมดุลของภาพ
Resample Image

การหมุนพื้นที่ทำงานโดย Rotate Canvas

คำสั่งนี้เป็นการหมุนภาพทั้งภาพ โดยแบ่งการหมุนออกเป็น 2 ทิศทาง คือ ทิศทางตามเข็มนาฬิกา และทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
1. คลิกที่เมนู Image > Rotate Canvas จะปรากฏเมนูย่อย 6 คำสั่ง

rotate

หมุนภาพ 180 องศา

หมุนภาพ 90 องศา ทิศทางตามเข็มนาฬิกา

หมุนภาพ 90 องศา ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

หมุนภาพแบบกำหนดองศาและทิศทางการหมุน

กลับด้านภาพ > กลับจากซ้ายไปขวา

กลับด้านภาพ > กลับด้านบนเป็นด้านล่าง

2. เลือกคำสั่งตามต้องการ จะได้ภาพตามต้องการ

การตัดภาพด้วยเครื่องมือ Crop

การใช้งาน crop tool Crop tool ( c )
1. เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการขึ้นมา ( File > Open , Ctrl + O ) ใช้เครื่องมือ Crop tool ( c ) คลิกสร้างกรอบให้คลุมวัตถุที่ต้องการ
– บริเวณนอกกรอบจะมืดลง แสดงว่าบริเวณนี้จะหายไปเมื่อ Crop
– เราสามารถจัดการกับกรอบได้ เช่น ปรับเปลี่ยนขนาด โดยคลิกที่จุดตรงมุมใดมุมหนึ่งแล้วลากเมาส์ให้ขนาดกรอบเปลี่ยนไป

เราสามารถปรับค่าของ Crop tool ได้จากแถบ Option bar

crop2

Shield

ตัวเลือก Shield สำหรับแสดงสีกั้นส่วนที่จะถูกตัดออก

Color

ช่องสำหรับคลิกกำหนดสีของส่วนกั้น

Opacity

กำหนดค่าความโปร่งใสของ Shield

2. เมื่อพอใจแล้ว กดปุ่ม Enter หรือดับเบิ้ลคลิกในกรอบ หรือกดปุ่ม  Commit ใน Option bar  Commit ใน Option bar
รูปจะถูก Crop

การบันทึกข้อมูล ปรับค่าต่างๆ

การบันทึกข้อมูล ( Save )
ในระหว่างการทำงาน หรือหลังจากการทำงานเสร็จสิ้น การบันทึกผลงานหรือการ Save File เป็นสิ่งที่ควรทำให้เป็นนิสัยในระหว่างการทำงาน เพื่อให้สามารถนำงานชิ้นนั้นกลับมาทำงานต่อได้อีก รวมทั้งเป็นการป้องกันความผิดพลาดบางอย่าง  ที่อาจทำให้งานที่ทำอยุ่หายไปเฉยๆ ได้ ( เช่น ไฟฟ้าดับ หรือระบบ OS ของเครื่องล่ม ) โดยปกติเมื่อเราสั่ง Save งานโปรแกรมจะทำการบันทึกงานที่เราทำอยู่เป็น File Format .PSD ( Photoshop Document ) ซึ่งเป็นรูปแบบไฟล์ที่ใช้งานใน Photoshop สามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลของงานที่ทำเอาไว้ทุกอย่างโดยไม่มีส่วนใดขาดหายไป สำหรับขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลจะมีขึ้นตอนดังนี้

1. คลิกที่ Menu File > Save หรือ กด Ctrl + S

2. กำหนดชื่อ และเลือกที่อยู่ปลายทางในการบันทึกข้อมูล เหมือนกับการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมอื่นๆ โดยทั่วไป แล้วคลิกที่ Save เพื่อทำการบันทึก

Save Option

ในขั้นตอนการบันทึกข้อมูลนั้น ในหน้าต่าง Save ( หรือ Save As ) ในส่วนด้านล่างจะเป็นส่วนของ Save Option ซึ่งจะเป็นส่วนตัวเลือกสำหรับปรับแต่งค่าการบันทึกข้อมูล ซึ่งจะประกอบไปด้วย

– Save As Copy เป็นการบันทึกงานแบบสำเนาใหม่ออกมาอีกชุดหนึ่งจากงานที่กำลังทำอยู่ โดยงานที่กำลังทำอยู่จะไม่ได้โดนบันทึกไปด้วยจนกว่าจะทำการบันทึก ( Save ) ตัวมันเอง

– Alpha Channel เป็นการบันทึกงานแบบกำหนดให้มีการบันทึกค่า Alpha Channel ( พื้นที่โปร่งใส ) ลงไปในภาพด้วย หากไม่เลือกตัวเลือกนี้พื้นที่ส่วนค่า Alpha Channel ของภาพจะถูกลบทิ้งไปอย่างไรก็ตาม ค่า Alpha Channel นั้นจะมีอยู่ในการบันทึกข้อมูลบางประเภท และบางลักษณะการทำงานเท่านั้น

– Layer เป็นการบันทึกค่าแบบกำหนดให้มีการแยก Layer ของภาพออกจากกัน หากไม่เลือกตัวเลือกนี้ Layer ทั้งหมดของภาพจะถูกรวมกันเป็นิ้นเดียว

– Annotion เป็นการกำหนดให้มีการบันทึก Note หรือข้อความพิเศษที่เรากำหนดขึ้นลงไปในภาพด้วย

– Spot Color เป็นการกำหนดให้มีการบันทึก Spot Color ลงไปในภาพด้วย

– Use Proof  Setup เป็นการกำหนดให้มีการบันทึกค่าการปรับแต่งของหน้าจอลงไปในงานด้วย

– ICC Profile เป็นการกำหนดให้มีการบันทึกภาพขนาดเล้กสำหรับแสดงแทนภาพของจริง

– Use Low Case Extension เป็นการกำหนดให้ตั้งชื่อนามสกุลของข้อมูลเป็นตัวอักษรตัวเล็ก

 

 

http://www.edu-mine.com/photoshop/lesson3_encoding.html

Advertisements